Kalendarium

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

31.05.2022 · Packaging [R]evolution, Warszawa

31.05-01.06.2022 · Packaging Innovations, Warszawa

22-23.06.2022 · PCI Days, Warszawa

27-29.09.2022 · FachPack, Nürnberg

PZPTS wnosi o zmiany

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce, choć zdaniem przedstawicieli niezbędne jest wprowadzenie szeregu zmian dotyczących założeń i zakresu jego funkcjonowania.

© Photogenica

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) zabrał głos w sprawie zmian do projektu ustawy wprowadzającej system kaucyjny opakowań i odpadów opakowaniowych, przedstawionych do konsultacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przedstawiciele związku popierają wprowadzenie powszechnego i jednolitego systemu kaucyjnego, podkreślając jednak konieczność udoskonalania założeń i zakresu obowiązywania systemu. Jedną z kluczowych kwestii akcentowanych w stanowisku PZPTS jest konieczność poszerzania katalogu produktów objętych systemem - kaucja powinna dotyczyć nie tylko butelek plastikowych i szklanych, jak zakłada aktualny projekt ustawy, ale również puszek po napojach i piwie, a w przyszłości kolejnych rodzajów opakowań, o ile będzie to uzasadnione względami środowiskowymi. Szeroki zakres obowiązywania systemu ma pozytywnie wpłynąć na jego skuteczność, a także zapewni jego dalszy rozwój. Ponadto według PZPTS system kaucyjny powinien opierać się na jednym operatorze, który byłby wybierany i nadzorowany przez przedsiębiorców, a także ustalałby wysokość kaucji na wszystkie opakowania. Jednolita kaucja, nieobciążona podatkiem VAT oraz łatwość zwrotu opakowań w dowolnym miejscu mają tworzyć spójny przekaz, który będzie zachęcał konsumentów do korzystania z systemu. Zapis o strumieniach finansowych zasilania systemu, zdaniem PZPTS, powinien być uzupełniony o dodatkowe źródło finansowania systemu w postaci wartości sprzedanego surowca. PZPTS wskazuje także na praktyczne aspekty funkcjonowania systemu, które wymagają udoskonalenia. Zdaniem organizacji konieczną zmianą w przedstawionym przez Ministerstwo projekcie ustawy jest wykreślenie obowiązku umieszczania informacji o wysokości kaucji na opakowaniu. Brak wskazywania tej informacji na opakowaniu ograniczy koszty ponoszone przez producentów w przypadku zmiany wysokości ustanowionej kaucji. System dotyczy przede wszystkim sklepów o powierzchni powyżej 100 m². Dlatego też PZPTS wskazuje na konieczność wprowadzenia do ustawy zapisu regulującego sytuację, gdy na określonym obszarze nie ma jednostek handlowych spełniających ten wymóg. Aby zapewnić konsumentom możliwość zwrotu opakowań, a tym samym zagwarantować powszechność i skuteczne działanie systemu, organizacja postuluje, by nowe regulacje obejmowały obowiązek wyznaczania punktu zbiórki w jednostce detalicznej o mniejszej powierzchni, w przypadku braku obiektów powyżej 100 m²  na tym obszarze.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Wartość produktu a opakowanie

 

Często idzie w parze, iż wartość produktu wyraża się w jego opakowaniu. Ale czasami opakowanie staje się również przesadnym twierdzeniem o wartości, którego produkt nie może faktycznie spełnić. Oznacza to, że szczególnie drogie produkty próbują powiedzieć coś o swojej wartości poprzez swoje opakowanie a także cenę. Ponadto w naszym świecie jest wiele rzeczy, których nie dostrzegamy. Dlatego produkty posługują się różnymi znakami, po których możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z rzeczami wartościowymi.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty