Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Kalendarium

19-21.03.2024 · Logimat, Stuttgart

23-25.04.2024 · Warsaw Pack, Nadarzyn

21-24.05.2024 · Plastpol, Kielce

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

19-20.06.2024 · PCI Days, Warszawa

Fundusze na innowacje

Każdy projekt, który ubiega się o dotację musi cechować się neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizację zasad zrównoważonego rozwoju.

© Fotolia 

Wiele czasu w mediach i na konferencjach poświęca się na kwestie środowiskowe. Podkreśla się wszelkie przejawy pozytywnego wpływu na otoczenie, takie jak np. mniejsze wytwarzanie i powtórne wykorzystywanie odpadów czy redukcję zużycia energii elektrycznej. Tymczasem rzeczywistość dotacyjna bywa odmienna i może zaskakiwać potencjalnych wnioskodawców o środki unijne. Ogólne deklaracje nie zawsze mają przełożenie na realne preferencje recyklingowych projektów.

 

Anna Szymczak

MS-Consulting K.Szymczak

 

Każdy projekt, który ubiega się o dotację musi cechować się neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizację zasad zrównoważonego rozwoju (ujętą w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013). Zasada ta odnosi się do efektywnego i racjonalnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu oraz łagodzenia wpływu jego skutków, ochrony różnorodności biologicznej, a także przyspieszania procesów przywracania środowiska do właściwego stanu wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej.

 

Warunki do spełnienia

Za mające pozytywny wpływ uznaje się projekty, w ramach których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R – reduce, reuse, recycle, repair – gdzie reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów, reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych i wielokrotnego użycia produktów, recycle to przetwarzanie opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie, a repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę.

W takim kontekście prowadzenie działalności związanej z recyklingiem powinno się wiązać z konkretnymi preferencjami jako przedsięwzięcie ściśle związane z efektywnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami. Tymczasem praktyka dotacyjna prezentuje zgoła inny stan rzeczy. Każdy projekt, który ubiega się o dotację jest poddawany ocenie. Są to zazwyczaj kryteria dostępu oraz kryteria punktowe. Liczbę punktów determinuje miejsce w ogólnej liście złożonych projektów. Wszystkie ocenione projekty szeregowane są według ilości złożonych punktów.

 

Szczegółowe wytyczne

Kryteria związane ze środowiskiem są ujmowane w ocenie dostępu lub na etapie merytorycznym. Jednak podczas oceny mają zazwyczaj niewielką rangę (ok. 5 proc. punktacji), więc nie są to kluczowe czynniki przesądzające o sukcesie projektu w drodze po dotacje. W projektach organizowanych dla przedsiębiorców główny nacisk kładzie się na innowacje produktowe. To te obszary generują przeważającą ilość punktów w ocenie. Innowacja produktowa oznacza, że efekty projektu cechują się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku. W przypadku projektów związanych z recyklingiem pojawia się w tym obszarze pułapka. Mówiąc ogólnie, w działalności związanej w recyklingiem sukcesem jest, gdy odzyskany surowiec, np. guma czy tworzywo – są nie gorsze od oryginalnego odpowiednika. Zazwyczaj głównym czynnikiem przewagi w recyklingu jest fakt ofertowania nieznacznie gorszego materiału (np. regranulatu), ale w dużo niższej cenie, która rekompensuje nabywcom parametry jakościowe. We wniosku unijnym taka zależność to za mało. Gdy komuś uda się odseparować np. aluminium z opakowań laminowanych, które dotychczas były tylko składowane, to na rynek – jako efekt inwestycji – trafi nadal aluminium, które nie jest produktem ani nowym, ani udoskonalonym. Taka specyfika powoduje, że projekty prośrodowiskowe mają trudności w realnym pozyskaniu środków z programów krajowych czy regionalnych na inwestycje. Nie ma programów inwestycyjnych dedykowanych tylko dla recyklingu. Aktualnie jedyną instytucją, która ofertowała rozwiązanie dla przedsiębiorstw działających w tej branży, jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Program Sektorowy Innowacyjny Recykling dla krajowego sektora recyklingu metali nieżelaznych i drewna. Jednak jest to program na sfinansowanie badań, a nie inwestycje wdrożeniowe, które są zazwyczaj pożądane.

 

Rozwiązać problem

Przygotowując się do aplikowania o środki unijne w programach regionalnych czy krajowych, takich jak Kredyt na innowacje technologiczne czy Badania na rynek, należy mieć świadomość istnienia niedogodności. Podczas promocji dotacji czy innych narzędzi wsparcia kwestie środowiskowe są zawsze mocno akcentowane jako ważne ze społecznego punktu widzenia. To może budować złudne poczucie wyjątkowych preferencji dla tego typu działalności, które rozwiewa się po lekturze szczegółowych warunków programów.

Specyfiki branży recyklingu nie da się zmienić, ale można próbować tak modyfikować zakres projektu, aby w pełnym obszarze udało się wykazać nowym lub znacząco udoskonalonym produktem. Można zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań, aby znaleźć nowe czynniki różnicujące recyklingowy materiał od oryginalnego i mogące być źródłem przewagi konkurencyjnej w przyszłości. To jedyny sposób, aby branża mogła skutecznie pozyskiwać środki na inwestycje, bo sam fakt, że komuś uda się odzyskać surowiec, który dotychczas był tylko składowanym odpadem i obciążał środowisko, a teraz trafia do gospodarki, to czasami za mało… 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Świat opakowań w Düsseldorfie...

Po ośmioletniej przerwie w organizacji drupy, już za kilka dni w Düsseldorfie odbędą się długo wyczekiwane targi. Ostatnie targi poligraficzne i papiernicze drupa (Messe für Druck und Papier) w 2016 roku bardzo intensywnie rozwinęły się w kierunku opakowań. W efekcie wszystkie opakowania trzeba wydrukować. Tendencja ta w tym roku jest kontynuowana, ponieważ branża poligraficzna i opakowaniowa uległa ogromnym zmianom. „Zwykły” druk...

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty